اطلاعات ضروری دانشگاه

شماره تماس کلیه واحدهای دانشگاه

  • صندوق پستی 416351841
  • کد پستی 4199613776
  • کد اقتصادی 411374648413
  • کد شناسه 14002703092
  • tfn کد 105504042423
  • شماره شناسایی مالکیت معنوی 4504071414138