بستن
FA EN AR RU FR CHI

آشنایی با مدیریت و امور اداری پردیس دانشگاهی

پردیس دانشگاهی در دو ساختار آموزشی و کادر اداری تعریف شده است. واحدهای مختلف پردیس دانشگاهی شامل بخش هایی است که بر اساس دستور العمل ها،  وظایف آموزشی و اداری را انجام می دهند.کارکنان در پردیس دانشگاهی که در دو قسمت آموزشی و کادر اداری فعالیت دارند به شرح زیر است:

 

کادر مدیریتی:

 1. دکتر سید سیامک اشرف طالش، رئیس پردیس    
 2. دکتر مهرداد نیکوی، معاون آموزشی و پژوهشی  
 3. دکتر بهروز حیدری،معاون اجرایی و آموزش های آزاد

   

 

کادر اداری

 1. اکبر حاجی محمدی، مدیر امور عمومی  
 2. سیده زهرا علوی، مدیر آموزش
 3. حمید علیزاده، مسئول دفتر حوزه ریاست
 4. سیده سعیده حسینی، عامل مالی و حسابدار   
 5. فاطمه خلیفه، کارشناس آموزش
 6. نرگس معمار، کارشناس آموزش
 7. محمد شعبانی ، کارپرداز

 

سایر واحدها و خدمات:

 • انتشارات
 • سایت رایانه