بستن
FA EN AR RU FR CHI

آشنایی با مدیریت و امور اداری پردیس دانشگاهی

پردیس دانشگاهی در دو ساختار آموزشی و کادر اداری تعریف شده است. واحدهای مختلف پردیس دانشگاهی شامل بخش هایی است که بر اساس دستور العمل ها، وظایف آموزشی و اداری را انجام می دهند. کارکنان پردیس دانشگاهی که در دو قسمت آموزشی و کادر اداری فعالیت دارند به شرح زیر می باشند:

 

نام و نام خانوادگی پست سازمانی
آقای دکتر سیدسیامک اشرف تالش رییس پردیس دانشگاهی
آقای دکتر مهرداد نیکوی معاون آموزشی و پژوهشی
آقای دکتر بهروز حیدری معاون اجرایی و آموزش های آزاد
آقای محمدابراهیم ذاکری مدیر امور عمومی
خانم سیده زهرا علوی فومنی مدیر آموزش
خانم نرگس معمار کارشناس آموزش
آقای محمدرضا رمضانپور کارشناس آموزش
آقای محمدرضا محسنی کارشناس آموزش
آقای حسن کیوان فر کارشناس آموزش های آزاد
خانم منصوره جهانتاب عامل مالی (حسابدار)
آقای حمید علیزاده انباردار و امین اموال
آقای فریدون مهدوی مسئول دفتر ریاست و دبیرخانه
آقای علی اوستی کارپرداز
خانم مریم محسن خواه امور رایانه
آقای محمدباقر حق پرست امور رایانه