بستن
FA EN AR RU FR CHI

مدیریت پردیس دانشگاهی

 

نام و نام خانوادگی پست سازمانی اطلاعات دانشگاهی تماس
دکتر سیدسیامک اشرف تالش رییس پردیس دانشگاهی دانشیار گروه مهندسی شیمی

013-33321999

(دورنگار) 33327022-013

  s_ashraf@guilan.ac.ir

دکتر مهرداد نیکوی معاون آموزشی و پژوهشی دانشیار گروه جنگلداری

013-33324521

nikooy@guilan.ac.ir
دکتر بهروز حیدری معاون اجرایی و آموزش های آزاد دانشیار گروه زیست شناسی

013-33335651

bheidari@guilan.ac.ir
مهندس محمدابراهیم ذاکری مدیر امور عمومی - 013-33320010
مهندس سیده زهرا علوی فومنی مدیر آموزش - 013-33324041
013-33324521