بستن
FA EN AR RU FR CHI

مدیریت پردیس دانشگاهی

 
نام و نام خانوادگی سمت اطلاعات دانشگاهی تماس

دکتر سید سیامک اشرف طالش

                                                                

رییس پردیس دانشگاهی

دکتر مهندسی شیمی (دانشیار)

عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

مشاهده پروفایل

تماس :  ۳۳۳۲۱۹۹۹ ۰۱۳

دورنگا ر: ۳۳۳۲۷۰۲۲ ۰۱۳

نشانی الکترونیکی:

  s_ashraf@guilan.ac.ir

دکتر مهرداد نیکویی

معاون آموزشی

و پژوهشی

دکتری علوم و مهندسی جنگل

عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

مشاهده پروفایل

تماس :   33324521-031

پست الکترونیک

nikooy@guilan.ac.ir
دکتر بهروز حیدری معاون اجرایی و آموزش های آزاد

دکتری زیست شناسی جانوران دریایی

عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

مشاهده پروفایل 

تماس :  33335651 -013

پست الکترونیک

bheidari@guilan.ac.ir
اکبر حاج محمدی مدیر امور عمومی   تماس:  33320010-013
سیده زهرا علوی فومنی مدیر آموزش   تماس: ۳۳۳۲۴۰۴۱ ۰۱۳