آشنایی با مدیریت و امور اداری پردیس دانشگاهی

پردیس دانشگاهی در دو ساختار آموزشی و کادر اداری تعریف شده است. واحدهای مختلف پردیس دانشگاهی شامل بخش هایی است که بر اساس دستور العمل ها، وظایف آموزشی و اداری را انجام می دهند. کارکنان پردیس دانشگاهی که در دو قسمت آموزشی و کادر اداری فعالیت دارند به شرح زیر می باشند:

 

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

خانم دکتر مرجان عباسی رییس پردیس دانشگاهی، آموزش‌های آزاد و مجازی
خانم دکتر صفورا اسدی معاون آموزشی و پژوهشی پردیس دانشگاهی و آموزش‌های مجازی
آقای دکتر محمدرضا خالدیان معاون اجرایی و آموزش های آزاد
آقای یاسر نوروزی مدیر امور عمومی
خانم دکتر نرگس معمار مدیر آموزش پردیس و آموزش‌های مجازی
خانم زهره نعمتی مسئول دفتر ریاست
آقای محمدباقر حق پرست کارشناس آموزش (دانشکده مکانیک، دانشکده معماری و شهرسازی و دانشکده تربیت بدنی)
آقای محمدرضا رمضانپور کارشناس آموزش ( مهندسی برق، مهندسی عمران، مهندسی کامپیوتر)
خانم پریوا نعمتی کارشناس آموزش (زبان انگلیسی، روانشناسی، حقوق، مدیریت، علوم سیاسی)
آقای محمدرضا محسنی مسئول امور کلاس‌ها
آقای حسن کیوان فر کارشناس مسئول آموزش های آزاد
خانم منصوره جهانتاب عامل مالی (حسابدار)
آقای حمید علیزاده انباردار و امین اموال
آقای فریدون مهدوی دبیرخانه
آقای محمدباقر حق پرست امور رایانه