درباره پردیس دانشگاهی

مدیریت پردیس دانشگاهی

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

اطلاعات دانشگاهی

تماس

دکتر مرجان عباسی رییس پردیس دانشگاهی، آموزش‌های آزاد و مجازی دانشیار رشته مهندسی نساجی

013-33321999

(دورنگار) 33327022-013

m.abbasi@guilan.ac.ir

دکتر صفورا اسدی معاون آموزشی و پژوهشی پردیس دانشگاهی و آموزش‌های مجازی استاد گروه خاک شناسی

013-33324521

safooraasadi@guilan.ac.ir

دکتر محمدرضا خالدیان معاون اجرایی و آموزش‌های آزاد دانشیار گروه مهندسی آب

013-33335651

khaledian@guilan.ac.ir

یاسر نوروزی مدیر امور عمومی - 013-33320010
دکتر نرگس معمار مدیر آموزش پردیس و آموزش‌های مجازی - 013-33324041
013-33324521