بستن
FA EN AR RU FR CHI

گروه های آموزشی

پردیس دانشگاهی هم اکنون مجری  گروه های آموزشی با گرایش های زیر است. کارشناسی ارشد :

 1. گروه مهندسی عمران ( با گرایش های مهندسی مکانیکگ خاک و پی، سازه، راه  و ترابری و سازه های دریایی)
 2. گروه علوم سیاسی  ( با گرایش روابط بین الملل)
 3. گروه زبان و ادبیات فارسی (گرایش زبان و ادبیات فارسی)
 4. گروه زبان انگلیسی ( با گرایش های زبان و ادبیات انگلیسی و آموزش زبان انگلیسی)
 5. گروه علوم باغبانی( با گرایش های گیاهان داروئی – ادویه ای و نوشابه ای، سبزیکاری و گیاهان زینتی)
 6. گروه معماری ( با گرایش شهرسازی {برنامه ریزی منطقه ای}
 7. گروه مهندسی شیمی ( با گرایش های شیمی فیزیک، شیمی آلی و شیمی معدنی)
 8. گروه مهندسی مکانیک ( با گرایش های تبدیل انرژی وطراحی کاربردی)
 9. گروه مهندسی برق ( با گرایش های مهندسی برق الکترونیک، مهندسی برق قدرت ، مهندسی برق مخابرات و مهندسی سیستم)
 10. گروه  فیزیک ( با گرایش های حالت جامد، فیزیک هسته ای)
 11.  گروه  گیاهپزشکی ( با گرایش بیماری شناسی گیاهی)
 12. گروه ریاضی کاربردی (باگرایش های ریاضی محض و ریاضی کاربردی)
 13.  گروه مهندسی کامپیوتر (با گرایش نرم افزار)
 14. گروه علوم دامی (با گرایش فیزیولوژی دام)
 15. گروه تربیت بدنی (با گرایش های فیزیولوژی ورزشی، مدیریت ورزشی و حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی)
 16. گروه روان شناسی ( با گرایش روان شناسی عمومی)
 17. گروه حقوق ( با گرایش های حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خصوصی و حقوق بین الملل)
 18. گروه شهرسازی  ( با گرایش برنامه ریزی منطقه ای )
 19. گروه مدیریت ( مدیریت صنعتی و مدیریت بازرگانی)
 20. گروه بیوتکنولوژی( با گرایش بیو تکنولوژی کشاورزی)
 21. گروه زیست شناسی( با گرایش های علوم سلولی و مولکولی و ژنتیک)

در مقطع دکترا

 1. گروه مهندسی عمران ( دکترای مهندسی عمران – سازه)
 2. گروه علوم باغبانی( با سه گرایش دکترای میوه کاری، دکترای سبزی کاری و دکترای گیاهان داروئی و معطر)
 3. گروه مهندسی مکانیک ( با چهار گرایش دکترای  تبدیل انرژی و دکترای دینامیک، دکترای کنترل و ارتعاشات و دینامیک جامدات)
 4. گروه مهندسی برق ( با چهار گرایش های مهندسی برق الکترونیک، مهندسی برق قدرت ، مهندسی برق مخابرات و مهندسی سیستم)
 5. گروه  فیزیک ( با دو گرایش دکترای حالت جامد و دکترای فیزیک )
 6.  گروه  گیاهپزشکی ( دکترای حشره شناسی کشاورزی)
 7. گروه بیوتکنولوژی ( دکترای بیوتکنولوژی کشاورزی)
 8. گروه ریاضی کاربردی (با چهار گرایش دکترای آنالیز، دکترای هندسه، دکترای توپولوژی و دکترای کاربردی)
 9. گروه تربیت بدنی (با دو گرایش دکترای قلب، عروق و تنفس و دکترایبیو شیمی و متابولیسم)
 10. گروه شیمی ( با چهارگرایش دکترای شیمی تجزیه ، دکترای شیمی معدنی، دکترای شیمی – فیزیک و دکترای شیمی آلی)
 11. گروه بیو شیمی (  دکترای بیو شیمی )
 12. گروه جنگلداری ( دکترای علوم جنگل)